Zásady ochrany osobních údajů

 Webové stránky, na kterých se práve nachádzate, sú spravované spoločnosťou Meteor Motor Tech SR,s.r.o., so sídlom na adrese Meteor Motor Tech SR,s.r.o., Nová 58, Uhorská Ves, PSČ 032 03,Slovensko, IČ: 45669643SK, ako správcom Vašim osobnýchúdajov (ďalej iba „Správca“). Ako Správca dbáme na ochranu osobných údajov v súlade s platnoua účinnou legislatívou, ktorú od 25.5.2018 predstavuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EU) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ktoré je v Slovenskejrepublice doplnené Zákonom č. 18/2018 Z. z. (Zákon o ochrane osobných údajov).

Táto časť webových stránok obsahuje najmä informácie o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje.

V prípade dotazov, podnetov alebo pripomienok nás prosím neváhajte kontaktovať na info@polarissk.sk.

Aké osobné údaje spracovávame:
Správca spracováva iba osobné údaje, ktoré ste mu dobrovoľne poskytli, a to:
· meno a priezvisko,
· adresa bydliska,
· e-mailová adresa,
· telefónne číslo,
· identifikačné údaje vami vlastneného motocykla alebo vozidla (vrátane VIN),
· údaje týkajúce sa Vášho vodičského oprávnenia, a
· údaje týkajúce sa Vášho zájmu o nákup nového motocykla alebo vozidla.

Zdroj osobných údajov:
Vaše osobné údaje ste poskytli Správcovi samostatne a celkom dobrovoľne. Nemáte žiadnu povinnosť ichposkytnúť. V prípade neposkytnutia osobných údajov Vám nehrozí žiadna sankcia. Ak osobné údaje Správcovi neposkytnete, nebude tieto môcť Správca použiť na nižšie uvedené účely.

Účely spracovania osobných údajov:
Vyššie uvedené osobné údaje budú Správcom využívané za účelom spracovávánia marketingovýchprieskumov, zasielania Noviniek/Newsletters (elektronicky anebo poštou), direct marketingu, zlepšovaniaposkytovania služieb, ponuka nových produktov a služieb, vyvíjanie nových produktov a služieb, vedenie štatistiky pre interné účely Správcom.
Ak ste s tým udelili súhlas, budú na Vašu e-mailovú adresu zároveň zasielané obchodné správySprávcom a spoločnosťami skupiny Polaris.
Pred použitím Vašich osobných údajov za účelom, který nie je uvedený v tomto dokumente, Vás Správcavždy požiada o dodatočný súhlas.

Doba spracovávania osobních údajov:
Vyššie uvedené osobné údaje budú Správcom spracováváné po dobu 10 rokov od udelenia Vášho súhlasu,ak svoj súhlas so spracovaním osobných údajov neodvoláte skôr.

Správca, spracovateľ a príjemca osobných údajov:
Spracovanie osobných údajov bude vykonávané Správcom ako správcom osobných údajov v zmyslepríslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.Vaše osobné údaje budú Správcom sprístupnené nasledujúcim osobám:
- zamestnancom Správcu a spoločnostiam patriacim do skupiny Polaris,
- distribútorom produktov vyrábaných skupinou Polaris, poskytovateľom alebo prevádzkovateľom informačných technológií,
- poskytovateľom služieb nevyhnutných pre výkon činnosti Správcu (najmä administrativneslužby).

Právny základ spracovania osobných údajov:
S vyššie uvedeným spracovaním Vašich osobných údajov ste udelili svoj súhlas prostredníctvomodpovede na doručený overovací e-mail. Váš súhlas je preto právnym základom spracovania Vašichosobních údajov Správcom.
Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to e-mailom na adresuinfo@polarissk.sk alebo dopisom zaslaným na adresu Správcu uvedenú nižšie. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúca zo súhlasu, který bol daný pred jeho odvolaním.Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré Správca spracováva nazáklade iného právneho základu, než je Váš súhlas.

Odovzdanie osobných údajov do zahraničia:
Správca predpokladá odovzdať vyššie uvedené osobné údaje do nasledujúcich krajín:
- Švajčiarska konfederácia na základe modelových zmlúv Európskej komisie o odovzdaní osobnýchúdajov do tretích krajín, aby bola zaistená rovkaná úroveň ochrany a dôvernosti jako v SR,
- Spojené štáty americké na základe modelových zmlúv Európskej komisie o odovzdaní osobnýchúdajov do tretích krajín, aby bola zaistená rovkaná úroveň ochrany a dôvernosti jako v SR.

Vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov:
Beriete na vedomie, že máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, ďalejprávo požadovať od Správcu opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, alebo doplnenie neúplných osobných údajov, právo požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov Správcom(najmä v prípade, ak popierate presnosť spracovávaných osobných údajov, alebo spracovanie osobnýchúdajov je protiprávne, Správca už osobné údaje nepotrebuje), vzniesť námietku či sťažnosť proti spracovaniuosobných údajov, požadovať prenesenie osobných údajov, požadovať prístup k Vašim osobným údajom,byť informovaný o porušení zabezpečenia osobných údajov, právo na výmaz a ďaľšie prípadné právastanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.
Ak ste Správcovi udelili súhlas pre marketingové oznamy alebo vám z iného oprávneného titulu chodiaobchodné ponuky, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať alebo sa zo zasielania ponúk odhlásiť nasledujúcim spôsobom:
- priamo v obchodných oznamoch je integrovaná možnosť zastavenia ich zasielania,
- môžete tiež Správcovi písomne oznámiť, že si už neprajete dostávať daľšie obchodné oznamy.

Právo podať sťažnosť na dozorujúcom úrade:
Kedykoľvek môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov alebo neplnenia si povinnostíSprávcom vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov na dozorujúcom úrade. Dozorujúcim úradom v Slovenskej republice je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27,https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

Kontaktné údaje Správcu:
Správcu je možné kontaktovať písomne na adrese Meteor Motor Tech SR,s.r.o., Nová 58, Uhorská Ves, PSČ 032 03,Slovensko alebo e-mailomna info@polarissk.sk. Správca je oprávnený požadovať preukázanie totožnosti za účelom zamedzeniaprístupu neoprávneným osobám k Vašim osobným údajom. Kontaktnou osobou je Ing. Vladimír Berník.

Posledná aktualizácia zo dňa 9.11.2019

Ak neposkytnete údaje vyžadované touto stránkou, nebudú vám môcť byť dané služby poskytnuté, prinajmenšom v plnom rozsahu. Na základe vášho pohybu a správania na našich webových stránkach sa môže objaviť vyskakovacie okno, ktoré vám ponúkne skúšobnú jazdu, alebo inú službu, ktorá sa týka vášho vozidla alebo vozidla, o ktorý javíte záujem. Všetky osobné údaje sú uložené po dobu 3 rokov od posledného kontaktu so spoločnosťou Meteor Motor Tech SK s.r.o.  

1. Používanie cookies
Táto webová stránka, emailové správy, online služby, reklamy a interaktívne aplikácie používajú "cookies" pre optimalizáciu našich služieb.
Čo je to "cookie"?
"Cookie" je malý súbor, typicky zložený zo slov a čísel, ktorý odošle náš server do prehliadača vo vašom počítači. Hlavným účelom cookies je umožnenie servera poskytnúť čo najzaujímavejšie obsah webovej stránky Polaris danému používateľovi podľa jeho individuálnych potrieb a preferencií. Niektoré cookies sú dôležité pre funkčnosť webové stránky a sú automaticky aktivované pri otvorení stránky užívateľom. Niektoré umožňujú zobraziť služby a produkty na mieru potrebám užívateľa a tiež zaisťujú jednoduché a rýchle používanie webovej stránky.

Jaké cookies tato webová stránka používá?  
Tato stránka používá 3 typy cookies:     
Základní cookies,  
Cookies výkonu  
Trvalé cookies  

Aké cookiestáto webová stránka používa?
Táto stránkapoužíva 3 typy cookies:  
Základné cookies,
Cookies výkonu,
Trvalé cookies.

Základné cookies
Sú základom používania stránok. Bez nich by nemohli vybrané funkcie stránok fungovať: Konfigurátor, Hľadanie predajcov, Formuláre. Tieto cookies používame pre:
Zaistenie správnej funkčnosti webových stránok a ich funkcií.
Umožnenie funkcie uloženie konfigurácie vášho vozidla v Konfigurátore.
Možnosť naplánovanie cesty k vášmu najbližšiemu predajcovi vo funkcii Hľadanie predajcov.

Cookies výkonu
Cookies výkonu zbierajú informácie o používaní našich webových stránok jednotlivými užívateľmi. Pomáhajú nám vylepšovať funkčnosť stránok, spoznať, ktoré oblasti stránok sa tešia zvýšenému záujmu používateľov a tiež nám umožňujú vyhodnocovať efektivitu našich reklamných kampaní. To všetko nám pomáha kontinuálne prinášať našim užívateľom produkty a služby, ktoré splnia ich potreby.

Cookies výkonu používame pre:
Tvorbu štatistík používania našich stránok.
Analýzu efektivity reklamných kampaní.
Analýzu neosobného správania užívateľov na stránkach pre vylepšenie ich obsahu.

Niektoré Cookies výkonu sú poskytované autorizovaným tretím stranám, ale len pre vyššie uvedené spracovanie.

Trvalé Cookies
Sú uložené na disku počítača alebo zariadenia používateľa stránok medzi jednotlivými reláciami prehliadača. Sú využívané pre uchovanie nastavenia preferencií používateľa a pre vylepšenie používania webových stránok pri ďalšej návšteve. Niektoré z týchto cookies sú poskytnuté autorizovanými tretími stranami.

Trvalé Cookies používame pre:
Poskytovanie ponúk na stránke polarissk.sk, ktoré si myslíme, že by mohli byť zaujímavé pre našich návštevníkov.
Poskytovanie informácií o návštevníkoch našim partnerom v oblasti reklamy a médií pre cielené reklamné kampane.
Zdieľanie informácií s našimi partnermi, ktorí poskytujú služby v oblasti tvorby webových stránok. Tieto informácie sú zdieľané iba pre poskytnutie služby, produktu alebo funkcie (napríklad výber farby auta v konfigurátore) a nie sú používané na iné účely.

NiektoréTrvalé Cookies jsou poskytované autorizovanými tretími stranami, ale len prevyššie uvedené účely.  

2. Web beacons a pixelový tag
Tieto webové stránky obsahujú technológiu "web beacon", známu tiež ako pixelový tag. Technológia web beacon je transparentný grafický obraz, zvyčajne nebýva väčší ako 1x1 pixel, ktorý je umiestnený na internetových stránkach alebo v emaile, a ktorý sa používa na sledovanie správania na internete u užívateľov, ktorí navštevujú naše webové stránky, resp. ktorí posielajú email. Technológia web beacon sa používa s pomocou technológií tretích strán, konkrétne na týchto stránkach s pomocou softvéru Adobe Analytics, a to za účelom monitorovania aktivít používateľov na našich webových stránkach. Technológia umožňuje sledovať, z ktorého počítača sa užívateľ k určitej internetovej stránke pripojil, v akom čase sa pripojil a odkiaľ (štát / mesto).

3. Trackovanie a analýza
Pre priebežnú optimalizáciu marketingovej komunikácie využíva spoločnosť Meteor Motor Tech analytický softvér. Tento softvér umožňuje sledovať správanie na internete z hľadiska času, geografickej polohy a využívanie týchto stránok. Tieto informácie sa zhromažďujú pomocou tzv. sledovacích pixelov a/alebo cookies. Informácie získané prostredníctvom sledovacích pixelov a/alebo cookies sú anonymné a nebudú spájané s osobnými údajmi. Všetky informácie, ktoré sú pre túto analýzu nevyhnutné, sa ukladajú na servery. Meteor Motor Tech sa o tieto informácie nedelí so žiadnymi tretími stranami, ktoré by ich využívali pre svoje vlastné účely.

4. Re-targeting
Použitím re-targeting cookies dokážeme ponúknuť zaujímavejšie ponuky pre našich návštevníkov.
Re-targeting cookies sú uložené v počítači alebo v zariadení užívateľa počas relácie prehliadača. Umožňujú promovanie produktov Meteor Motor Tech na partnerských stránkach s reklamnými formátmi alebo na stránkach sociálnych sietí užívateľom, ktorí majú záujem o produkty dodávané Meteor Motor Tech.
Vkladanie týchto reklamných panelov je kompletne anonymné a je založené na technológii cookies. Žiadne osobné údaje (napríklad IP adresa alebo podobné údaje) nebudú uložené a žiadne osobné údaje nebudú s týmito dátami z cookies spájané. Navyše tieto údaje nebudú zdieľané s inými partnermi alebo stránkami sociálnych sietí. Reklamné panely sú tiež kompletne anonymné.

5. Cookies, ktoré využívame
V tejto sekcii vás informujeme o cookies používaných na našich webových stránkach. Ak nesúhlasíte s používaním cookies, môžete vybrané cookies deaktivovať kliknutím na názov cookie. Ak neexistuje priamy odkaz na deaktivácia daného cookie, musíte tak urobiť v nastaveniach vášho prehliadača - viac nájdete v bode č.6.

5.1 Cookiespre štandardnú desktop stránku

Cookie: AddThis; _atuvc, _atuvs
Údaje zhromaždené pomocou cookies: Tieto jednostranné __atuvc and _atuvs cookies sú trvalé cookies, ktoré sú vytvárané a čítané stránkou zdieľania sociálnych sietí AddThis, aby sa táto uistila, že používateľ uvidí aktuálny počet aj pokiaľ užívateľ zdieľa stránku a potom sa na ňu vráti pred Monsanto zdieľanou pamäťou. Žiadna dáta z týchto cookies sa neposielajú späť do AddThis. Účely: Tieto cookies sú používané na skúmanie využitia našich stránok z dôvodov optimalizácie. Poskytovateľ: AddThis.

Cookies: Facebook Pixel
Údaje zhromaždené pomocou cookies: Cookies ukladajú informácie o stránkach z nášho webu, ktoré ste navštívili a ktoré reklamy ste videli alebo na ne klikli. Účely: Tieto online sledovacie cookies vám budú ukazovať relevantný reklamné oznámenie na základe obsahu, ktorý ste videli alebo naň klikli, rovnako ako našich stránok, ktoré ste navštívili. Poskytovateľ: Facebook https://www.facebook.com/policy.php.

Cookies: Bing
Údaje zhromaždené pomocou cookies: Cookies ukladajú informácie o stránkach z nášho webu, ktoré ste navštívili a ktoré reklamy ste videli alebo na ne klikli. Účely: Tieto online sledovacie cookies vám budú ukazovať relevantný reklamné oznámenie na základe obsahu, ktorý ste videli alebo naň klikli, rovnako ako našich stránok, ktoré ste navštívili. Poskytovateľ: Microsoft https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Cookies: Twitter
Poskytovateľ: Twitter https://twitter.com/en/privacy.
     
Cookies: LinkedIn
Údaje zhromaždené pomocou cookies: Cookies ukladajú informácie o stránkach z nášho webu, ktoré ste navštívili a ktoré reklamy ste videli alebo na ne klikli. Účely: Tieto online sledovacie cookies vám budú ukazovať relevantný reklamné oznámenie na základe obsahu, ktorý ste videli alebo naň klikli, rovnako ako našich stránok, ktoré ste navštívili. Poskytovateľ: Linkedin https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Cookies: Signal
Údaje zhromaždené pomocou cookies: Cookies ukladajú informácie o stránkach z nášho webu, ktoré ste navštívili a ktoré reklamy ste videli alebo na ne klikli. Účely: Tieto online sledovacie cookies vám budú ukazovať relevantný reklamné oznámenie na základe obsahu, ktorý ste videli alebo naň klikli, rovnako ako našich stránok, ktoré ste navštívili. Poskytovateľ: Signal https://www.signal.co/privacy-policy/.

Cookies: Doubleclick
Údaje zhromaždené pomocou cookies: Cookies ukladajú informácie o stránkach z nášho webu, ktoré ste navštívili a ktoré reklamy ste videli alebo na ne klikli. Účely: Tieto online sledovacie cookies vám budú ukazovať relevantný reklamné oznámenie na základe obsahu, ktorý ste videli alebo naň klikli, rovnako ako našich stránok, ktoré ste navštívili. Provider: Google https://www.google.com/policies/privacy.

Cookies: Adobe Analytics
Údaje zhromaždené pomocou cookies: Cookies ukladajú informácie o stránkach z nášho webu, ktoré ste navštívili a ktoré reklamy ste videli alebo na ne klikli. Účely: Tieto online sledovacie cookies vám budú ukazovať relevantný reklamné oznámenie na základe obsahu, ktorý ste videli alebo naň klikli, rovnako ako našich stránok, ktoré ste navštívili Poskytovateľ: Adobe Analytics https://www.adobe.com/cz/privacy. html.

Cookies: Iperception
Údaje zhromaždené pomocou cookies: Tieto cookies zbierajú len informácie o návštevách stránok a ich otvorenie na účely optimalizácie, lepšiu funkčnosť stránok a užívateľské vylepšenia. Účely: Tieto cookies sú využívané na testovanie používania stránok z dôvodu ich optimalizácie. Poskytovateľ: Iperception https://www.iperceptions.com/en/legal/privacy-policy.
   
Cookies: ipe_s
Údaje zhromaždené pomocou cookies: Tieto cookies v spojení s 'intent recognition' programom umožňujú odhadnúť zákaznícke správanie na základe vnímania ich zámeru. Účely: Tieto cookies sú používané na skúmanie využitia našich stránok z dôvodov optimalizácie. Poskytovateľ: iPerception https://www.iperceptions.com/en/legal/cookies.

Cookies: Google Tag Manager
Údaje zhromaždené pomocou cookies: Polaris používa Google Tag Manager na zabezpečenie prevádzky stránky. Účely: Google Tag Manager je riešením pre odovzdávanie dát. Poskytovateľ: Google Tag Manager https://www.google.com/policies/privacy.

Cookies: Google AdWords
Údaje zhromaždené pomocou cookies: Cookies ukladajú informácie o stránkach z nášho webu, ktoré ste navštívili a ktoré reklamy ste videli alebo na ne klikli. Účely: Tieto cookies sú používané na skúmanie využitia našich stránok z dôvodov optimalizácie. Poskytovateľ: Google AdWords https://www.google.com/policies/privacy.

Cookies: Google DoubleClick
Údaje zhromaždené pomocou cookies: Cookies ukladajú informácie o stránkach z nášho webu, ktoré ste navštívili a ktoré reklamy ste videli alebo na ne klikli. Účely: Tieto cookies sú používané na skúmanie využitia našich stránok z dôvodov optimalizácie. Poskytovateľ: Google DoubleClick https://www.google.com/policies/privacy.

Cookies: Zoznam Sklik
Údaje zhromaždené pomocou cookies: Anonymné profily alebo prezývky na sledovanie reklám na webových stránkach Polaris. Účely: Tieto cookies sú používané na skúmanie využitia našich stránok z dôvodov optimalizácie. Poskytovateľ: iMedia http://www.imedia.cz.

Cookies: Facebook
Údaje zhromaždené pomocou cookies: Cookies ukladajú informácie o stránkach z nášho webu, ktoré ste navštívili a ktoré reklamy ste videli alebo na ne klikli. Účely: Tieto cookies sú používané na skúmanie využitia našich stránok z dôvodov optimalizácie. Poskytovateľ: Facebook https://www.facebook.com/policy.php.

Cookies: Xaxis & Light Reaction
Údaje zhromaždené pomocou cookies: Cookies ukladajú informácie o stránkach z nášho webu, ktoré ste navštívili a ktoré reklamy ste videli alebo na ne klikli. Účely: Tieto cookies sú používané na skúmanie využitia našich stránok z dôvodov optimalizácie. Poskytovateľ: Xaxis & Light Reaction http://lightreaction.com/en/policy_new/.  

5.2 Cookies pre mobilnú verziu stránok

Cookies: Netmining nmfirstparty
Údaje zhromaždené pomocou cookies: Ukladá unikátny identifikátor pre každého návštevníka, ktorý neakceptuje cookies tretích strán. Tieto cookies zbierajú informácie len pre určitý počet užívateľov, ktorí sa zúčastňujú nášho programu s darčekovými vouchery. Účely: Tieto cookies sú používané na skúmanie využitia našich stránok v program darčekových voucherov pre určitý vzorku užívateľov. Poskytovateľ: IgnitionOne https://www.ignitionone.com/privacy-policy/.

Cookies: EDX / Sophus3 - s_ev66
Údaje zhromaždené pomocou cookies: Tieto cookies zbierajú iba dáta o návštevách stránky a otváracej dobe z dôvodu optimalizácie stránky, lepšieho fungovania a užívateľského vylepšenia Účely: Tieto cookies sú používané na počítanie návštev na stránkach a na meranie účelu používania stránok. Poskytovateľ: EDX / Sophus3 http://www.sophus3.com/data-protection-policy/.

Cookies: s_fid Adobe Analytics
Údaje zhromaždené pomocou cookies: Tieto cookies slúži na identifikáciu unikátneho návštevníka, pokiaľ nie je k dispozícii štandardné s_vi cookie kvôli obmedzeniu tretích strán. Nie je použité k implementácii, ktorú používajú jednostranné cookies. Účely: Tieto cookies sú používané na počítanie návštev na stránkach a na meranie účelu používania stránok. Poskytovateľ: Adobe Analytics https://www.adobe.com/cz/privacy.html.

Cookies: s_nr1, s_nr2 Adobe Site Catalys
Údaje zhromaždené pomocou cookies: Tieto cookies slúži na identifikáciu unikátneho návštevníka, pokiaľ nie je k dispozícii štandardné s_vi cookie kvôli obmedzeniu tretích strán. Nie je použité k implementácii, ktorú používajú jednostranné cookies. Účely: Tieto cookies sú používané na počítanie návštev na stránkach a na meranie účelu používania stránok. Poskytovateľ: Adobe Analytics https://www.adobe.com/cz/privacy.html.  

Cookies: s_cc Adobe Analytics
Údaje zhromaždené pomocou cookies: Tieto cookies slúži na identifikáciu unikátneho návštevníka, pokiaľ nie je k dispozícii štandardné s_vi cookie kvôli obmedzeniu tretích strán. Nie je použité k implementácii, ktorú používajú jednostranné cookies. Účely: Tieto cookies sú používané na počítanie návštev na stránkach a na meranie účelu používania stránok. Poskytovateľ: Adobe Analytics https://www.adobe.com/cz/privacy.html.

Cookies: s_ppv Adobe Site Catalys
Údaje zhromaždené pomocou cookies: Tieto cookies slúži na identifikáciu unikátneho návštevníka, pokiaľ nie je k dispozícii štandardné s_vi cookie kvôli obmedzeniu tretích strán. Nie je použité k implementácii, ktorú používajú jednostranné cookies. Účely: Tieto cookies sú používané na počítanie návštev na stránkach a na meranie účelu používania stránok. Poskytovateľ: Adobe Site Catalyst https://www.adobe.com/cz/privacy.html.

Cookies: s_sq Adobe Analytics
Údaje zhromaždené pomocou cookies: Tieto cookies slúži na identifikáciu unikátneho návštevníka, pokiaľ nie je k dispozícii štandardné s_vi cookie kvôli obmedzeniu tretích strán. Nie je použité k implementácii, ktorú používajú jednostranné cookies. Účely: Tieto cookies sú používané na počítanie návštev na stránkach a na meranie účelu používania stránok. Poskytovateľ: Adobe Analytics https://www.adobe.com./cz/privacy.html.

Cookies: _pk_id, _pk_ref, _pk_ses (Matamata)
Údaje zhromaždené pomocou cookies: Tieto cookies slúži na identifikáciu unikátneho návštevníka, pokiaľ nie je k dispozícii štandardné s_vi cookie kvôli obmedzeniu tretích strán. Nie je použité k implementácii, ktorú používajú jednostranné cookies. Účely: Tieto cookies sú používané na počítanie návštev na stránkach a na meranie účelu používania stránok. Poskytovateľ: https://matomo.org/faq/general/faq_146/.

Cookies: fitdetection
Údaje zhromaždené pomocou cookies: Získavajú technické dáta o prehliadači užívateľa ako šírka a výška zobrazenia dostupná v program serveri. Účely: Táto cookie zbiera informácie, ktoré sú dôležité pre spracovanie program FIT používaného pre mobilné stránky. (Https://developer.sevenval.com/docs/) Poskytovateľ: Sevenval Technologies GmbH.
 
6. Zapnutie avypnutie cookies a podobných technologií

Menu 'Pomoc' vo vašom prehliadači vám oznámi:
ako zabrániť prijatiu nových cookies vo vašom prehliadači,
ako nastaviť v prehliadači oznámenie pri príjme nového cookie,
ako kompletne vypnúť cookies.

Ak kompletne vypnete Cookies, nebude dostupná väčšina funkcií našej webovej stránky www.polarissk.sk. Odporúčame preto nechať cookies zapnuté.

Ak sa chcete dozvedieť viac, je k dispozícii veľa online textov, ktoré problematiku cookies riešia, napríklad tu: http://www.allaboutcookies.org.

7. Interakcia so sociálnymi sieťami

Starostlivosť o zákazníkov s pomocou sociálnych sietí
Kontaktovať Meteor Motor Tech môžete aj s pomocou sociálnych sietí. Napríklad, ak umiestnite príspevok na náš profil na sociálnej sieti, môžeme použiť informácie v ňom obsiahnuté pre vyriešenie daného dopytu/problému za pomoci priestoru sociálnej siete. Aby sme boli schopní vám poskytnúť požadované informácie, môžeme vás kontaktovať súkromnou správou alebo si od vás vyžiadať priame kontaktné údaje alebo ďalšie detaily k zisťovaniu/problému: meno, email, VIN vozidla, telefónne číslo, adresu, model a rok výroby vozidla pod. Tieto informácie nikdy nevyužívame na marketingové účely. K nim používame iba anonymné údaje.
Prosíme, majte na pamäti, že by ste do vašej správy nemali umiestniť žiadne citlivé osobné údaje, politické názory, rasové, etnické alebo náboženské názory. Majte na pamäti, že čokoľvek umiestnite na sociálne siete, môže byť viditeľné pre kohokoľvek.    

Odkazy na sociálne siete / Plug-iny pre sociálne siete
Naše stránky obsahujú odkazy na sociálne siete. Aby sme ochránili vaše osobné údaje, nepoužívame plug-iny sociálnych sietí. Namiesto toho vkladáme do webových stránok HTML odkazy, ktoré umožňujú jednoduché zdieľanie so sociálnymi sieťami. Vloženie odkazu zamedzuje priamemu spojeniu so servermi sociálnych sietí. Po kliknutí na odkaz je používateľ nasmerovaný na príslušnú sociálnu sieť, kde je tlačidlo Zdieľaj alebo Like aktívne len po prihlásení.

Pre viac informácií o účeloch spracovania dát jednotlivými poskytovateľmi sociálnych sietí a pre informácie o vašich právach a možných nastaveniach ochrany osobných údajov, choďte na nasledujúce odkazy.

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/impressum

NÁJSŤ NAJBLIŽŠIEHO DEALERA

ZOBRAZIŤ